Integritetspolicy

1. Allmänt om personuppgifter

LensNow.se (”LensNow”, ”vi, ”oss” eller ”vår”) strävar efter att alltid skydda din integritet och dina personuppgifter på bästa möjliga vis. Syftet med denna policy är bl.a. för att hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter som LensNow.se samlar in samt hur vi använder dina personuppgifter.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy? Välkommen att kontakta oss! E-post: hej@lensnow.se

2. Ändringar

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på bästa möjliga sätt. LensNow förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen.

3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

LensNow AB, organisationsnummer 559142-3305, Döbelnsgatan 12, 113 58 (ej besöksadress), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Mer information om bolaget hittar du på https://www.lensnow.se/om-oss.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför samlar vi in dem (ändamål)?

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi:

4.1 Ändamål – För att kunna hantera beställning/köp online

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

Exempel på behandlingar:

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden i köpeavtalet (köpevillkoren) som vi har ingått med dig. Ditt personnummer behandlas med stöd av vikten av en säker identifiering. Personnummer behandlas i samband med beställning på uppdrag eller vid krav från betalnings- och kreditföretag och för ändamålet kreditupplysning.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 3 år därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

4.2 Ändamål: För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänster

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

Exempel på behandlingar:

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster om du tidigare har köpt en produkt av oss eller skapat ett användarkonto men inte genomfört köpet. Om du inte är kund hos oss kommer vi be om ditt föregående samtycke, t.ex. när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Kom ihåg att du närsomhelst kan kontakta oss för att motsätta dig vår direktmarknadsföring. Alla våra nyhetsbrev inkluderar en avregistreringsknapp. Du når oss på hej@lensnow.se

Lagringsperiod: Senast 1 år efter din senaste aktivitet (t.ex. när du senast gjorde ett köp, öppnade och klickade på en länk i vårt nyhetsbrev eller loggade in på ditt användarkonto).

4.3 Ändamål - För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

Exempel på behandlingar:

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna behandling av dina personuppgifter krävs enligt relevant lag. Exempelvis behandlas följande personuppgifter med stöd av att det nödvändigt för att fullgöra vår bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078):

Lagringsperiod: Under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet med gällande lagkrav. Exempelvis finns krav i bokföringslagen att uppgifterna ovan måste sparas i 7 år. Ett annat exempel är ärenden som rör produktansvar där lagringstiden motsvarar den maximala garanti/reklamationstiden på 3 år.

4.4 Ändamål: För att kunna hantera kundtjänstärenden

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

Exempel på behandlingar:

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundtjänstärenden.

Lagringsperiod: Senast 12 månader efter att kundtjänstärendet har avslutats.

4.5 Ändamål För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

Exempel på behandlingar:

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 12 månader kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga. Självklart vidtar vi åtgärder för att skydda din integritet. När vi utför analyser baserat på dina personuppgifter kommer vår medarbetare som utför analysen inte veta att personuppgifterna tillhör dig, även om vi skulle kunna göra kopplingen till dig baserat på uppgifter som vi har i ett annat system.

4.6 Ändamål - För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

Exempel på behandlingar:

Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om (som längst) 12 månader därefter. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk.

5. Analyser, statistik och annat underlag som vi använder

För vissa ändamål utför vi analyser och tar fram underlag baserat på våra kunders och medlemmars personuppgifter. Detta gör vi för ändamålen att kunna marknadsföra företaget och företagets produkter och tjänster och utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Analyserna och framtagandet av underlag kan antingen resultera i att vi segmenterar vår kunddatabas eller att vi analyserar specifikt hur du som kund upplever vårt företag och våra tjänster och produkter (i detta fall skapar vi en kundprofil om dig).

Om vi endast segmenterar vår kunddatabas innebär detta att vi inte får någon större kundinsikt om just dig utan segmenteringar handlar om att vi ska kunna få bättre insikt i hur olika kundgrupper upplever våra tjänster och produkter. I dessa fall använder vi begränsade kunddata såsom köphistorik, ålder och bostadsadress. Så är fallet när vi utför analyser och tar fram underlag för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system och för delar av vår marknadsföring.

För annan marknadsföring använder vi fler personuppgifter för att vi ska kunna anpassa vårt erbjudande till just dig. Vi vill ju såklart att du ska få ta del av de förmåner, erbjudanden, annonser och andra tips som är relevanta för dig!

För att vi ska se till att du får ett relevant innehåll behöver vi utföra kundspecifika analyser som baseras på fler personuppgifter. Uppgifterna kan vara relaterade till hur du använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor och delar av sidor du besökt och vilka sökningar du gjort), din köp- och orderhistorik, ålder, bostadsort, angivna kundval (t.ex. om produkter/tjänster, branscher), civilstånd, språk- och andra tekniska inställningar, samt platsinformation från kundens mobila enheter (t.ex. mobiltelefon eller surfplatta) eller resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar. Vi kan också komplettera våra uppgifter med statistiska uppgifter (dvs. aldrig uppgifter kopplade specifikt till dig) från annan källa (t.ex. andra företag) för att få en så bra bild av dina intressen och preferenser som möjligt baserat på den kundgrupp som du ingår i.

Vi har stor respekt för din integritet och vi vill inte behandla dina personuppgifter för kundspecifika analyser om du inte tycker att det känns bra. Men vi hoppas ändå att du tycker att våra förmåner, erbjudanden och det personliga innehåll som vi ger till dig är så pass bra att du låter oss fortsätta behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.
Om du vill att vi slutar med kundspecifika analyser kan du alltid invända mot vår marknadsföring till dig som kund (inklusive våra kundspecifika analyser, dvs. profileringen). Utövar du din invändningsrätt innebär det tyvärr att du kommer gå miste om dina personliga förmåner och erbjudanden och ditt personliga innehåll.

6. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

7. Företag som vi kan lämna ut dina personuppgifter till

Personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden. I de fall dina personuppgifter lämnas ut finns personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa att våra personuppgiftsbiträden arbetar på sådant vis som skyddar dina personuppgifter. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

Självständigt personuppgiftsansvariga. Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuella köpare och dennes rådgivare.

8. Överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

9. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

10. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar för att hålla alla personuppgifter som vi samlar in och behandlar på ett säkert sätt. Därför har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder.

Vi använder oss av SSL protokoll, vilket betyder att dina personuppgifter är privata när de skickas till Webbplatsen. Detta visas i fältet för webbadressen med ett grönt lås. Genom att klicka på det gröna låset kan du få mer information om detta, hur det fungerar samt se en fullständig lista över alla cookies på Webbsidan. Du bör kontrollera att SSL inte har stängts av i inställningarna för din webbläsare.

Vi har vederbörliga antivirusprogram, brandväggar och kryptering för att förhindra obehörig tillgång till vårt nätverk och data. Personuppgifter säkerhetskopieras.

Endast behörig personal som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har åtkomst till dina personuppgifter. Sådana arbetsuppgifter omfattas av de olika ändamål vi sparar och behandlar personuppgifterna för. Tillgång till de platser där personuppgifterna sparas och behandlas är begränsad till behörig personal, vilka måste identifiera sig för att få åtkomst. Personalen har instruerats om de åtgärder de ska vidta för att behandla personuppgifter på ett säkert sätt.

Vid eventuella personuppgiftsincidenter kommer vi att rapportera dessa till Datainspektionen inom 72 timmar, samt informera de berörda när så krävs enligt tillämplig lag.

11. Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter som vi beskriver i tabellen nedan. Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på hej@lensnow.se.

12. Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss genom e-post – hej@lensnow.se

13. Länkar

Vi kan på Webbplatsen komma att länka till andra webbsidor som ligger utanför vår kontroll och vice versa. Även om vi har som ambition att säkerställa att vi enbart länkar till sådana webbsidor som delar vår syn på din integritet och hantering av dina personuppgifter, är LensNow inte ansvarig för skydd eller sekretess och information inklusive personuppgifter som kund tillhandahåller på andra webbsidor. Vi rekommenderar att du läser den aktuella webbsidans integritetspolicy.

14. Cookies

Läs mer om cookies här – https://www.lensnow.se/cookies